ONZE BASIS

De Burgeradviesraad Ridderkerk is ingesteld door het college van Burgermeester en Wethouders, op basis van de Verordening Burgeradviesraad Sociaal Domein Ridderkerk 2023 [lees meer]. Het is een wettelijke opdracht voor de gemeente, voorvloeiend uit de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet. Hoe we werken is vastgelegd in een  Samenwerkingsovereenkomst met het college. Inhoudelijk laten we ons ook leiden door basisrechten zoals vastgelegd in VN-verdrag Rechten van de Mens [lees meer], met het accent op Toegankelijkheid en Bestaansonzekerheid.

Wij willen het onderling vertrouwen tussen de burgers en de lokale overheid versterken. Dit doen we door de dialoog aan te gaan met de gemeente, waarbij beide partijen zich verdiepen in elkaars beweegredenen.

Wij gaan voor de juiste zorg op de juiste plaats en het juiste moment. Het is van belang dat de zorg is afgestemd op de situatie van de persoon, zijn/haar gezin en zijn/haar naasten. Als er meer problemen tegelijk spelen is het nodig dat er één centraal contactpersoon is die alle zorg goed op elkaar afstemt, iemand die kan doorpakken zodat de zorgvrager echt verder komt. Wij willen voorkomen dat mensen worden verwezen van loket naar loket. Wij zetten in op het versterken van de bestaanszekerheid, veerkracht en levensvaardigheden.
Wij zijn onafhankelijk van politiek en zorgaanbieders. Wij bieden een luisterend oor, we zijn maatschappelijk betrokken. Ons streven is integriteit, tact en transparantie. We zetten in op deskundigheid, hetzij door ervaring, hetzij door kennis, hetzij door verdieping.

Ons motto is:

 

 "Door samenwerking komen we verder".


TOEGANKELIJKHEID 

Wat te doen voor onze medemens met een beperking.

Zo vanzelfsprekend als het is om je vrij te kunnen bewegen en om overal ongehinderd toegang toe te hebben, zo frustrerend kan het zijn als er geen rekening wordt gehouden met je beperking. Het VN-verdrag Handicap in Nederland geeft helder aan wat er nodig is en waarom. Mensen met een beperking – vooral kinderen - moeten nog altijd veel moeite doen om onnodige drempels te overwinnen.


BESTAANS(ON)ZEKERHEID
Wat als je de grip op je leefomstandigheden verliest.
Dit gaat verder dan onzekerheid als gevolg van armoede en oplopende rekeningen. Het gaat ook over onzekerheid over                  (on)bereikbare gezondheidszorg, (niet) beschikbare huisvesting of een sterk veranderende leefomgeving. Het gaat over je ontheemd voelen, je een vreemde voelen in je eigen omgeving. Het gaat ook over ‘uitgesloten worden’, ongelijke behandeling en discriminatie. Aan de zijlijn staan. Een precair bestaan lijden (zie essay van Andries Baart).

De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft recent het rapport ‘Van overleven naar bloeien’ uitgebracht. Dit rapport onderzoekt hoe bestaansonzekerheid kan worden voorkomen en/of kan worden verminderd. Het gaat over o.a. een nieuwe invulling van ‘eigen kracht’.

De Burgeradviesraad Ridderkerk is lid van de landelijke Koepel Adviesraden Sociaal Domein en laat zich mede inspireren door dit kenniscentrum (zie Koepel Adviesraden Sociaal Domein).
 
 
 
 
Bellen
Map