WERKGROEP WMO

Het leven kan tegenzitten: ziekte, eenzaamheid, overmacht, verlies van dierbaren, ouderdom met gebreken. Zonder extra hulp lukt het soms niet meer, bijvoorbeeld in geval van een (chronische) ziekte, een lichamelijke en/of geestelijke beperking. En in het bijzonder  in geval van partnergeweld, dak- en thuisloosheid, verward gedrag, uitsluiting.
Onze samenleving verandert in een hoog tempo, veel burgers voelen zich onzeker. De maatschappelijke ondersteuning staat onder druk. Wij noemen hier twee aspecten: de versplintering in de samenleving en een dreigende afwenteling van de ziektekosten op de gemeente ten gevolge van het terugdringen van de kosten voor langdurige zorg.
De periode van een sterk verzuilde samenleving ligt achter ons. Er is meer verscheidenheid, en men vindt individuele vrijheden belangrijker. Dit brengt meer spanning in de samenleving. Het cement in de samenleving is minder hecht. De overheid verwacht veel van ‘Eigen Kracht’. Maar hoe dan, als je bestaan onzeker is en als je er alleen voor staat. Hier is geen pasklaar antwoord voor. Daarom zetten wij ons in voor initiatieven die meer evenwicht brengen tussen wat van belang is voor de persoon en wat van belang is voor de samenleving. Wij zetten ons in voor meer sociale cohesie. Wij bepleiten nieuwe projecten voor het versterken van levensvaardigheden gericht op een goede balans tussen persoon (autonomie) en gemeenschap (relatie).
Door de toename van het aantal hoogbejaarden en stijgende ziektekosten is een discussie op gang gekomen om de (langdurige) ziekenzorgkosten te beperken en de gemeenten te vragen meer ‘maatschappelijke ondersteuning’ te bieden. Kortom, een beweging van curatief naar preventief. Echter, wij zien nog geen aanstalten dat de gemeenten hiervoor extra geld krijgen. Wij vrezen het verplaatsen van het probleem. De druk op de WMO is groot omdat er sowieso meer zorgbehoevende ouderen zijn die meer gebruik maken van de WMO. Wij willen graag meedenken over die omslag, maar het lijkt ons onvermijdelijk dat er meer budget moet komen voor preventie. Op deze manier kunnen burgers voldoende steun krijgen om langer zelfstandig te blijven. 
 
 
 
Bellen
Map