WERKGROEP JEUGDBELEID

Opvoeden en opgroeien gaat over het algemeen goed. Bijvoorbeeld als ouders een veilig thuis bieden, als kinderen onbezorgd kind kunnen zijn en als ze voldoende kansen krijgen om zich goed te ontwikkelen. Helaas gaat het in sommige gezinnen minder goed, bijvoorbeeld als er sprake is van armoede, overbelasting, scheiding, ziektes, verwaarlozing, verbaal en of fysiek geweld. Goede hulp is dan nodig, bijvoorbeeld lichte opvoedingssteun, gezingsbegeleiding, pleeggezin of intensieve therapie buitenhuis.
Al vele jaren gaat het niet goed met de jeugdhulp. Op deelterreinen is er sprake van een crisis. Het grootste knelpunt is dat er te weinig of zelfs geen goede hulp is voor kinderen, jongeren en gezinnen die zijn vastgelopen. Dit drijft kinderen/jongeren tot wanhoop, maar ook hun ouders/opvoeders, scholen politie en de samenleving. Ook kinderen of ouders uit Ridderkerk hebben hiermee te maken.


De jeugdzorgregio Rotterdam Rijnmond bepaalt het beleid voor kinderen en gezinnen die (soms heel grote) problemen hebben. Merkwaardig is dat de Burgeradviesraad Ridderkerk expliciet geen advies wordt gevraagd over het beleid van gisteren, vandaag en morgen. Een motivering hiervoor ontbreekt. Op deze manier hebben ouders/opvoeders en jongeren dus geen positie om zich uit te spreken bij de instantie die het beleid vaststelt. De vraag Is of men zich heeft gerealiseerd dat dit ongunstig is voor het  draagvlak en steun vanuit de samenleving. Denk aan de toeslagenaffaire.
Wij zijn ook bezorgd over de zorg die is toevertrouwd aan het sociaal wijkteam. Is het wijkteam wel voldoende in staat gesteld om kwalitatief en kwantitatief passende eerste lijn zorg te bieden? Helaas ontbreken evaluatiegegevens om die vraag te kunnen beantwoorden. De Hervormingsagenda Jeugdzorg en het regionaal plan Veilig Thuis (Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) stellen dat de eerste lijn zorg in geval van jeugd- en gezinsproblematiek beter moet. Er gaat teveel mis. Bijvoorbeeld kindermishandeling, in welke vorm dan ook, in geval van (v)echtscheiding, structurele armoede of overdracht van problemen van generatie op generatie.


 
 
 
 
Bellen
Map